Vào địa chỉ website

Vào website www.yhct.vn/yhct/DangKyKhamONline/Default.aspx

Chọn khám mới hoặc tái khám

Đăng kí khám mới: vào Đăng ký khám --> Khám mới

Đăng kí tái khám: vào Đăng ký khám --> Tái khám

Điền đầy đủ thông tin

Điền đầy đủ thông tin vào các trường: Họ tên, Năm sinh, giới tính, nghề nghiệp,địa chỉ nhà, ngày khám,đối tượng, buổi khám,mã captcha(đối với bệnh nhân khám mới)

Điền đầy đủ thông tin vào các trường: mã số bệnh nhân, họ tên, ngày khám, buổi khám, đối tượng, mã captcha(đối với bệnh nhân tái khám)

Nhập mã capcha

Nhập đúng mã captcha như hình bên cạnh

Lưu thành công

Sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo"Lưu thành công"

Xác nhận đkkb thành công

Sau khi lưu thành công hệ thống sẻ hiện bảng thông tin đăng ký

Người bệnh có thể chụp lại màn hình để khai báo lúc tới bv